slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Aktuality

POZVÁNKA

Výbor Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Dielec - Koňhora Gbeľany, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2017 (sobota) o 13:00 hodine v kultúrnom dome v Gbeľanoch.

 

Program:

1.      Otvorenie.

2.      Voľba návrhovej , mandátovej komisie a overovateľov zápisnice.

3.      Správa o činnosti Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Dielec - Koňhora Gbeľany za rok 2016 a úlohy na rok 2017.

4.      Ťažba a zásady predaja dreva .

5.      Správa dozornej rady o hospodárení  spoločenstva  za rok 2016.

6.      Schválenie účtovnej závierky za rok 2016, rozdelenie zisku za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.

7.      Diskusia.

8.      Správa mandátovej komisie o účasti na zhromaždení, schválenie uznesenia.

9.      Ukončenie, vyplatenie dividend .

 

Stiahnutie pozvánky (2017):
 Dielec_Konhora_pozvanka_2017.

 

1. Zmluva o pozemkovom spoločenstve

2. Stanovy pozemkového spoločenstva
3. Rokovací a volebný poriadok pozemkového spoločenstva

Stiahnutie dokumentu:

 

Stiahnutie dokumentu:                  

Stiahnutie dokumentu